Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τον καθαρισμό των γραφείων του 6ου Π.Τ. Ηπείρου

Η Τοπική Διοίκηση του 6ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στην 04/20-02-2019 συνεδρίασή της, την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του 6
ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΟΕΕ (Ναπολέων Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (970,00€), πλέον Φ.Π.Α. και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.