Πρόεδρος ΟΕΕ: Τέσσερις παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου για εταιρικούς μετασχηματισμούς

Τέσσερα θέματα, που χρήζουν άμεσης αλλαγής, εντόπισε και κατέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Σχέδιο Νόμου, «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων», που έχει δοθεί για διαβούλευση.

Όπως ανέφερε σχετικά, κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας:

“Θα πρέπει να μας προβληματίσει ο χρόνος εφαρμογής του νέου πλαισίου των μετασχηματισμών των εταιρειών. Θεωρούμε ότι η έναρξη ισχύος του, από 15 Απριλίου του 2019, είναι μικρό χρονικό διάστημα για την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Ειδικά για τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση των υπαλλήλων τους και στην έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, με σαφείς διευκρινίσεις και οδηγίες.

Επίσης, η σύνδεση των νέων εταιρικών ρυθμίσεων με τις φορολογικές διατάξεις εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, εάν δεν γίνει άμεσα και η τροποποίηση των αντίστοιχων φορολογικών διατάξεων ώστε να διασφαλισθεί η εναρμόνιση των δύο πλαισίων.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, για κάθε μία εταιρεία που μετέχει στη συγχώνευση, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και συντάσσουν γραπτή έκθεση που απευθύνεται στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο”.

Πέραν αυτού, συνολικά, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος τοποθετείται θετικά στο νέο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου, δεδομένου ότι αυτό αποβλέπει στην ενιαία αντιμετώπιση και ρύθμιση των μετασχηματισμών των εταιρειών.

“Η εξυγίανση και η μεγέθυνση των μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, πρέπει να επιτευχθεί με παρεμβάσεις, που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητά τους και υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης”, δήλωσε ο κ. Κόλλιας.

Επισήμανε ακόμα ότι πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις και αλλαγές στη διάταξη, που προβλέπει ότι οι εμπειρογνώμονες κατ’ επιλογή των εταιρειών, που μετέχουν στη συγχώνευση, προβλέπεται να είναι είτε φοροτεχνικοί Α’ τάξης, είτε διπλωματούχοι οικονομολόγοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Για την ορθότητα της σχετικής διάταξης, πρέπει να διορθωθούν και να αντικατασταθούν τα παρακάτω:

  • Αντί για: «φοροτεχνικοί Α’ τάξης» να εισαχθεί το: «λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης οι οποίοι έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998 όπως ισχύει, καθώς το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με τον Ν.2515/1997” και
  • Αντί για: «διπλωματούχοι οικονομολόγοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σύμφωνα με το Ν.2515/1997» να εισαχθεί το: «οικονομολόγοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας του άρθρου 3 του Ν.1100/1980 όπως ισχύει».

“Ο Φορέας μας, μάλιστα, για να βοηθήσει με την τεχνογνωσία που διαθέτει, έχει την πρόθεση να διοργανώσει ειδικά σεμινάρια για τα μέλη του και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για την καλύτερη σύνταξη της έκθεσης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης”, πρόσθεσε ο κ. Κόλλιας.