Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο “Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων Μισθωτών Οικονομολόγων σε τομείς Προτεραιότητας του Ιδιωτικού Τομέα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για την περίληψη του ανοιχτού διαγωνισμού δείτε εδώ και για την διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ δείτε εδώ.