Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση της Δομής & των Λειτουργιών του ΟΕΕ για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Πατήστε εδώ για περισσότερα. Για το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε εδώ.