Συνάντηση εκπροσώπων ΟΕΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης

Θέματα σχετικά με την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας συζητήθηκαν, στη συνάντηση που έγινε χθες, μεταξύ των εκπροσώπων ΟΕΕ και τον εποπτεύοντα τον Φορέα Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δραγασάκη.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

  • Οι προτεινόμενες από το ανώτατο όργανο του ΟΕΕ, την Συνέλευση της Αντιπροσωπείας των μελών του, τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο για την υλοποίηση των σκοπών του.
  • Η τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον Κώδικα Τήρησης Δεοντολογίας των λογιστών –φοροτεχνικών, ώστε να καλυφθούν ασάφειες και νομοθετικά κενά που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του και η επικαιροποίησή του μετά από τη σχετική διαβούλευση.
  • Το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του ΟΕΕ, προκειμένου ο οργανισμός να προσαρμοστεί στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, με την πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του και την πρόβλεψη του απαιτούμενου προσωπικού.
  • Την παράταση της ισχύος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων της Β’ ειδικής τάξης λογιστών – φοροτεχνικών για μία πενταετία, αρχομένης από την 1η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο Υπουργός αποδέχθηκε τις προτάσεις – εισηγήσεις του ΟΕΕ και δεσμεύθηκε ότι θα τις προωθήσει άμεσα, κατανοώντας την αναγκαιότητα λειτουργίας του Φορέα σε ένα πλαίσιο σύγχρονου φορέα υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τις ηλεκτρονικές διασυνδέσεις προς εξυπηρέτηση των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πληροφοριακής υποδομής που θα υποστηρίζει τις νέες επιχειρησιακές λειτουργίες βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα προς τα μέλη του, τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τις επιχειρήσεις, ο Υπουργός πρότεινε στο ΟΕΕ συνεργασία ώστε μέσω της νέας ηλεκτρονικής του πλατφόρμας, που θα λειτουργήσει με το νέο έτος, να προβλεφθεί η δυνατότητα παρουσίασης και προώθησης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου αυτού της δανειοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, των νέων επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων με ποσά έως 25.000 ευρώ, στο οποίο κάλεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο να έχει ενεργό ρόλο.