ΕΚΕΕΧΔ- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ), είναι ένας νεοσύστατος, ανεξάρτητος τομέας της εταιρίας «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – (ΕΧΜΕΕΕΔ)», στην ευρύτερη λειτουργία της οποίας υπάγεται (αναλυτικότερα μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα https://hobis.gr/hafdrc/). Το ΕΚΕΕΧΔ, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την προώθηση και διάδοση του θεσμού της Διαμεσολάβησης σε διαφορές χρηματοοικονομικού αντικειμένου, σχεδιάζει την παροχή υπηρεσιών υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση σε χρηματοοικονομικά θέματα σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές (μέχρι 42 στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος), οι οποίοι, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.