Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των ΑΕ από Πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς Α’ Τάξης (άρθρο 147 του Ν. 4548/2018)

Μετά από παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», έγινε δεκτή η πρότασή του για συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 147 «Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων» και ορίζεται υπεύθυνος σύνταξης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνοπιστοποιημένος λογιστής – φοροτεχνικός Α’ τάξης.

Είναι μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση, καθώς με την διασύνδεση του αρχείου των πιστοποιημένων ενεργών λογιστών – φοροτεχνικών Α’ τάξης με το ΓΕΜΗ και το TAXIS, είναι εφικτός ο έλεγχος και η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Πιστοποιημένος λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998 θεωρείται αυτός που υποβάλλει εντός του πρώτου διμήνου του έτους υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Η ταυτοποίηση του λογιστή – φοροτεχνικού, η οποία μέχρι σήμερα δεν διενεργούνταν από τις αρμόδιες αρχές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ορθή απεικόνιση των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων των ΑΕ από άτομα που δεν είχαν δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.