Πρόεδρος ΟΕΕ: Τοποθέτηση στη Βουλή για το Ν/Σ Ανωνύμων Εταιρειών

Ιστορικής σημασίας αλλαγή χαρακτήρισε την αναθεώρηση και ουσιαστικά την αντικατάσταση των άρθρων του Ν. 2190/20, για το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο κ. Κόλλιας τόνισε ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος επικροτεί την προσπάθεια του Υπουργείου να εκσυγχρονίσει και να αναμορφώσει το εταιρικό δίκαιο της χώρας, ώστε το καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας να βοηθήσει το επιχειρείν και να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο, με απώτερο στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την αυτοματοποίηση των διοικητικών μέτρων.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο αυτό καθεαυτό, ο κ. Κόλλιας επισήμανε τα εξής:

1.Προτείνεται η επανεξέταση της παραγράφου 3 του άρθρου 17, όπου αναφέρεται η σύνταξη έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση από δύο πιστοποιημένους εκτιμητές, και αντιπροτείνεται η δημιουργία ειδικού μητρώου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Το Οικονομικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πιστοποίησης των εκτιμητών του κλάδου εκτίμησης επιχειρήσεων και άυλων αγαθών, έχει ήδη προβεί σε διαδικασίες, που προβλέπονται για την εθνική πιστοποίηση, μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 147 αντί του όρου «οικονομικές καταστάσεις», χρησιμοποιείται ο όρος «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» και η σύνταξή τους προβλέπεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή. Θεωρείται αναγκαία η συμπλήρωση του σημείου γ της παραγράφου 1 ως εξής:

«γ) τον υπεύθυνο λογιστή – φοροτεχνικό, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των λογιστών – φοροτεχνικών του άρθρου 11 του ΠΔ 340/1998 όπως ισχύει, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων».

3.Στην περίπτωση διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση ή από το Δικαστήριο, οι οποίοι, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 168 στα καθήκοντα τους αναφέρονται η διενέργεια της απογραφής της εταιρικής περιουσίας, η δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης, η σύνταξη των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθίσταται σαφές ότι πραγματοποιείται ευθεία αναφορά στο επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού. Ζητείται η αναδιατύπωση των άρθρων 167 και 168, ως προς τον αρμόδιο για την σύνταξη και υποβολή των λογιστικών πράξεων, καθώς υπεύθυνος από την κείμενη νομοθεσία είναι ο λογιστής – φοροτεχνικός.

 Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την τοποθέτηση του κ. Κόλλια.