Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για στελέχη επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη Επιχειρήσεων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Master in Tourism Management – ΜTM».

Στο Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και Ιδρυμάτων.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.