Κεντρική Υπηρεσία

Κεντρική Υπηρεσία

Η υπηρεσιακή διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας όπως προβλέπεται από το Π.Δ 546-17/11/1998 (τεύχος πρώτο αρ.φ. 257) είναι η ακόλουθη:

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη: Αφροδίτη Παπαδέα

e-mail:apap@oe-e.gr

Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ανάγονται στα θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Τμήμα Προσωπικού – Γραμματεία Γραφείου Προέδρου

τηλ.: 213 2141890

e-mail: pros_gram@oe-e.gr

Χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με τη στελέχωση των υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού όλων των κατηγοριών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, την γραμματειακή υποστήριξη των διοικητικών οργάνων του Ο.Ε.Ε. Τηρεί αρχείο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.

Τμήμα Οικονομικού

Προισταμένη: Δήμητρα Μήττα

τηλ.:·213 2141840

e-mail: dmit@oe-e.gr

Μεριμνά για την κατάρτιση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε. καθώς και για την έγκρισή , εκτέλεσή του , διαχείριση κάθε δαπάνης και εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού.

Τμήμα Οργάνωσης (Μητρώου) Μελών

Προιστάμενος: Νίκος Σοφιανός

τηλ.-fax:·213 2141820

e-mail: mitroo@oe-e.gr

Τηρεί το γενικό μητρώο και τα επιμέρους μητρώα των ειδικοτήτων του επαγγέλματος. Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση και τους τίτλους των μελών του Ο.Ε.Ε. και την επαγγελματική απασχόλησή τους. Περιλαμβάνει:

  • Το γραφείο Μητρώου, που εκδίδει χορηγεί στα μέλη του Ο.Ε.Ε. βεβαιώσεις εγγραφής και βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης ή ειδικότητας, τηρεί ειδικά μητρώα των μελών του Ο.Ε.Ε. ανάλογα με την επαγγελματική τους απασχόληση. Χειρίζεται τα θέματα επαγγελματικής αναβάθμισης των τάξεων του Λογιστή – φοροτεχνικού. Παρακολουθεί την τήρηση των κειμένων, νόμων, των αποφάσεων του Ο.Ε.Ε. και της επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από τα μέλη. Χειρίζεται διαδικαστικά τις πειθαρχικές υποθέσεις των μελών.
  • Το γραφείο Περιφερειακής Οργάνωσης, τηρεί μητρώα των Περιφερειακών Τμημάτων, τηρεί καταστάσεις μελών των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων και των μελών των τοπικών διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων. Έχει την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και των μελών των τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων.

Γραφείο Πληροφορικής

Υπεύθυνος: Γαβριήλ Αραμπατζής

Τηλ: 213 2141855

e-mail: garab@oe-e.gr

  • Το γραφείο Πληροφορικής έχει την ευθύνη της μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας και της συγκέντρωσης διαφόρων οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, τη μηχανογράφηση του μητρώου των μελών του Ο.Ε.Ε. και την κατάταξή τους σε κλάδους και ειδικότητες.

Δ/νση Έρευνας Μελετών και Δραστηριοτήτων

Προϊσταμένη: Βασιλική Μπουσούνη

τηλ: 213 2141870

e-mail: dmd@oe-e.gr

e-mail: vbouss@oe-e.gr

Εισηγείται και αναλαμβάνει τη μετάφραση ξένων βιβλίων και άρθρων. Επιλέγει κείμενα προς δημοσίευση στα έντυπα του Ο.Ε.Ε., προς αυτοτελή έκδοση ή άλλου είδους αξιοποίηση.

Τμήμα κλαδικών προβλημάτων

Προϊστάμενος: Σπύρος Τσώτσης

τηλ: 213 2141842

e-mail: stso@oe-e.gr

Καταρτίζει μελέτες για την οργάνωση και τη νομοθετική κατοχύρωση διαφόρων επαγγελμάτων και κλάδων και γενικά χειρίζεται κλαδικά προβλήματα. Καταγράφει επαγγελματικά προβλήματα και ασχολείται με θέματα απασχόλησης.

Τμήμα Εκδηλώσεων Επικοινωνίας

Έχει την ευθύνη για τις κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες και την ευθύνη των εκδόσεων κι της επικοινωνίας του Ο.Ε.Ε., περιλαμβάνει τα γραφεία:

  • Επιμόρφωσης, που έχει την ευθύνη για τις επιστημονικές δραστηριότητες του Ο.Ε.Ε. (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, κύκλους μαθημάτων). Εισηγείται προς την Κεντρική Διοίκηση τη συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου σε διεθνή συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
  • Εκδόσεων – Επικοινωνίας, που έχει την ευθύνη για τις τακτικές, περιοδικές και αυτοτελείς εκδόσεις του Ο.Ε.Ε.. Μεριμνά για την επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τα μέλη του Ο.Ε.Ε. τις κρατικές υπηρεσίες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τις ξένες διπλωματικές αποστολές, σύμφωνα με τις οδηγίες της· Κεντρικής Διοίκησης.

Γραφείο Τύπου

τηλ: 213 2141867, 213 2141868

e-mail: press@oe-e.gr

Βιβλιοθήκη

Βασιλική Μπουσούνη

τηλ: 213 2141870

e-mail: vbouss@oe-e.gr

Έχει την ευθύνη για την ψηφιακή και αναλογική οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης· και του κέντρου τεκμηρίωσης καθώς και την ευθύνη για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών ενημέρωσης, έρευνας και μελέτης, κυρίως των μελών του Ο.Ε.Ε., με την έγκαιρη παροχή υλικού και πληροφοριών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε