Πακέτο οκτώ προτάσεων, για τον έλεγχο και την εποπτεία των Α.Ε. στον Γ. Γ. Εμπορίου, Δ. Αυλωνίτη

Πακέτο οκτώ προτάσεων, για τον έλεγχο και την εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών, απέστειλε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Δ. Αυλωνίτη, στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να απλουστεύει βασικά θέματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών και συγκεκριμένα:

 • Εναρμόνιση της επωνυμίας με τα διεθνή δεδομένα. Η επωνυμία να μη σχετίζεται με τα ονόματα των μετόχων και την δραστηριότητα της εταιρείας.
 • Τήρηση του βιβλίου μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, όσον αφορά στην πληροφόρησή τους επί εταιρικών αποφάσεων.
 • Απλούστευση της διαδικασίας λύσης, εκκαθάρισης και πτώχευσης των εταιρειών, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.
 • Δυνατότητα ορισμού έδρας της επιχείρησης σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. η περίπτωση εταιρίας που συστήνεται στην Ελλάδα, της οποίας οι μέτοχοι και το Δ.Σ. εταιρείας εδρεύουν σε χώρα της ΕΕ).
 • Ουσιαστική μείωση του αριθμού των εταιρικών πράξεων που δημοσιεύονται (αλλαγή Δ.Σ., πιστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου).
 • Κριτήριο για την εποπτεία εταιρειών βάσει μεγέθους και όχι εταιρικής μορφής. Εναρμόνιση, για αυτό τον σκοπό, της κατηγοριοποίησης που εφαρμόζεται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που ορίζουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών των οντοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, θα απαλλαγούν από περιττά διοικητικά βάρη μικρές ανώνυμες και θα ενταχθούν σε έλεγχο άλλες εταιρικές μορφές νομικών προσώπων με μεγάλη δραστηριότητα.
 • Οι οντότητες που λόγω των οικονομικών τους μεγεθών δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, να έχουν τη δυνατότητα λήψης φορολογικού πιστοποιητικού από μέλη του ΟΕΕ, κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του ελεγκτή είναι να μην υπάρχει καμία επαγγελματική συνεργασία έως την στιγμή ανάθεσης του ελέγχου. Η λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από τον ίδιο λογιστή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε διαχειριστικές χρήσεις.

Το ΟΕΕ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη συμμετοχή του στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και στην Ομάδα Εργασίας, για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου, που θα διέπει τους μετασχηματισμούς εταιριών, καθώς το Επιμελητήριο, ως οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας, μπορεί να συμβάλει σημαντικά με τις θέσεις και προτάσεις του στην κατάρτιση του νέου πλαισίου λειτουργίας των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

[:en]

Πακέτο οκτώ προτάσεων, για τον έλεγχο και την εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών, απέστειλε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Δ. Αυλωνίτη, στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να απλουστεύει βασικά θέματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών και συγκεκριμένα:

 • Εναρμόνιση της επωνυμίας με τα διεθνή δεδομένα. Η επωνυμία να μη σχετίζεται με τα ονόματα των μετόχων και την δραστηριότητα της εταιρείας.
 • Τήρηση του βιβλίου μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, όσον αφορά στην πληροφόρησή τους επί εταιρικών αποφάσεων.
 • Απλούστευση της διαδικασίας λύσης, εκκαθάρισης και πτώχευσης των εταιρειών, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.
 • Δυνατότητα ορισμού έδρας της επιχείρησης σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. η περίπτωση εταιρίας που συστήνεται στην Ελλάδα, της οποίας οι μέτοχοι και το Δ.Σ. εταιρείας εδρεύουν σε χώρα της ΕΕ).
 • Ουσιαστική μείωση του αριθμού των εταιρικών πράξεων που δημοσιεύονται (αλλαγή Δ.Σ., πιστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου).
 • Κριτήριο για την εποπτεία εταιρειών βάσει μεγέθους και όχι εταιρικής μορφής. Εναρμόνιση, για αυτό τον σκοπό, της κατηγοριοποίησης που εφαρμόζεται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που ορίζουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών των οντοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, θα απαλλαγούν από περιττά διοικητικά βάρη μικρές ανώνυμες και θα ενταχθούν σε έλεγχο άλλες εταιρικές μορφές νομικών προσώπων με μεγάλη δραστηριότητα.
 • Οι οντότητες που λόγω των οικονομικών τους μεγεθών δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, να έχουν τη δυνατότητα λήψης φορολογικού πιστοποιητικού από μέλη του ΟΕΕ, κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του ελεγκτή είναι να μην υπάρχει καμία επαγγελματική συνεργασία έως την στιγμή ανάθεσης του ελέγχου. Η λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από τον ίδιο λογιστή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε διαχειριστικές χρήσεις.

Το ΟΕΕ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη συμμετοχή του στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και στην Ομάδα Εργασίας, για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου, που θα διέπει τους μετασχηματισμούς εταιριών, καθώς το Επιμελητήριο, ως οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας, μπορεί να συμβάλει σημαντικά με τις θέσεις και προτάσεις του στην κατάρτιση του νέου πλαισίου λειτουργίας των κεφαλαιουχικών εταιρειών.