Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών

Με την υπ’ αρίθμ. 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 (ΦΕΚ3314/Β/24.12.2013) Υπουργική Απόφαση, θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και του δημοσίου συμφέροντος.

Με δεδομένο ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών – Φοροτεχνικών τροποποιείται κάθε δύο χρόνια, καθώς και ότι κατά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών από την έκδοσή του μέχρι σήμερα, έχουν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες ή νομοθετικά κενά και αντιφάσεις, τίθεται σε διαβούλευση και παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας, μέχρι 30 Απριλίου 2018 προκειμένου να προβούμε σε τροποποίησή του.

Κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας