Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Κόλλια, για τον προϋπολογισμό του 2018

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο προϋπολογισμός του 2018 έχει στόχο να είναι ο τελευταίος μνημονιακός, δεν παύει όμως να είναι ένας προϋπολογισμός υπερφορολόγησης. Υπερφορολόγηση, η οποία το 2017 άγγιξε τα όριά της, καθώς σημειώνεται τεράστια υστέρηση εσόδων και η εφαρμογή της συνεχίζεται και το 2018, αφού τα μέτρα είναι ήδη ψηφισμένα από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής.

H επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στηρίζεται κατά βάση στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και στη συγκράτηση των δαπανών και κατά συνέπεια είναι βραχυπρόθεσμη. Θα έπρεπε κατά βάση να στηρίζεται στον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, στις εξαγωγές και στις ξένες άμεσες επενδύσεις άρα να είναι μακροπρόθεσμη ώστε να πάρει τη μορφή της βιώσιμης, της διατηρήσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης.

·Oι δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα με το 2017, στα 6,75 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό των επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ του 2018 εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και προσεγγίζει το 3,6% του ΑΕΠ.

·Ο λογαριασμός των επιπλέον φόρων θα ξεπεράσει για το 2018 το 1 δισ. ευρώ (φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων 456 εκατ. ευρώ, ΕΝΦΙΑ – φόροι στην περιουσία 179 εκ. ευρώ και ΦΠΑ και φόροι κατανάλωσης 517 εκ. ευρώ).

·Οι δαπάνες για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία είναι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, χαμηλότερες κατά 1,6 δισ. ευρώ.

·Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τηναύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος προηγούμενου έτους κάθε ελεύθερου επαγγελματία, προσαυξημένου με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2017.

Συνεπώς, είναι πρωταρχικής σημασίας να επιτευχθούν οι στόχοι, έστω και με αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο για την οικονομία, ώστε ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός να είναι όχι μόνο ο τελευταίος μνημονιακός, αλλά – και κυρίως – ο τελευταίος, που θα περιλαμβάνει μέτρα περιοριστικής πολιτικής για την επίτευξη τόσο υψηλών στόχων (σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος κ.λπ.). Ο στόχος για τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια πρέπει άμεσα να αποτελέσει πεδίο συζήτησης και επαναδιαπραγμάτευσης.

Το ζητούμενο είναι – από εδώ και στο εξής – η χώρα να έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει προϋπολογισμούς, που να οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να υπερκαλύπτουν και τις όποιες επιβραδυντικές – αντίρροπες δυνάμεις θα προκαλούνται από τα ήδη ψηφισμένα μέτρα για τα επόμενα χρόνια.