Ανακοίνωση για την Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών Φοροτεχνικών Έτους 2018 (Υποπαράγραφος Η5 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 – ΦΕΚ 222/Α/12- 11-2012)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού προβλέπεται ότι: Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ.

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους Λογιστές Φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.

Οι συμμετέχοντες Λογιστές Φοροτεχνικοί καταρτίζονται σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος τους και παράλληλα ενημερώνονται για τις νέες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης Λογιστών Φοροτεχνικών έτους 2018, συνολικής διάρκειας 65 ωρών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ (LIVESTREAMING)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ημέρα-Ώρα
Εργασιακά Θέματα Βασιλική Τσιώλη

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χαραλαμπία Γαλανοπούλου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

17:00-22:00

Φορολογία Κατοχής Ακινήτων Άννα – Αδάμ Κόλλια,ΠροϊσταμένηA΄ Τμήματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίουτης ΔΕΦΚ της ΑΑΔΕ Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

17:00-22:00

Φορολογικές Διαδικασίες -Φορολογικό Ποινολόγιο Ηλίας Αργυρός,

τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών.

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

17:00-22:00

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Διονύσης Παπαγεωργακόπουλος,Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 15,16,17και 18Ιανουαρίου 2018

17:00-22:00

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Φορολογικό μέρος

Χρήστος Γιαννόπουλος,

τ. Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

19Ιανουαρίου 2018

17:00-22:00

Ρυθμίσεις Οφειλών και Λοιπά Θέματα Εκούσιας Είσπραξης Ευανθία Χατζηπαναγιώτου,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εισπράξεων της ΑΑΔΕ

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

17:00-22:00

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Θα ανακοινωθεί έγκαιρα ο εισηγητής Φεβρουάριος 2018

(Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία)

Ασφαλιστικά Θέματα Βασίλης Κουλούρης

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Φεβρουάριος 2018

(Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία)

Φορολογία Εισοδήματος σε Φυσικά Πρόσωπα Αθανάσιος Σαφαρής

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της

ΑΑΔΕ

Μάρτιος 2018

(Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία)

Φορολογία Εισοδήματος σε Νομικά Πρόσωπα Ματθαίος Χαπίδης

Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ

Μάρτιος 2018

(Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία)

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ και Β΄ τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταίροι) που διενεργούν εργασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αναγκαία εκπαίδευση, που σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 παρέχει το ΟΕΕ.

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση είναι:

Να έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ,

Να έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,

Όσοι είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Την αναγκαία εκπαίδευση δικαιούνται να παρακολουθήσουν:

Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,

Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος,

Τα μέλη του ΟΕΕ (μη Λογιστές Φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

Για τη συμμετοχή στην εν λόγω εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ποσού των 30 € (μέσω της σχετικής ταυτότητας πληρωμής).

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι το προαναφερθέν ποσό αφορά στην παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εντάσσονται στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση των Λογιστών Φοροτεχνικών, και καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους Λογιστές Φοροτεχνικούς ή από τα Μέλη του ΟΕΕ εφάπαξ σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Οι δικαιούχοι Λογιστές Φοροτεχνικοί μπορούν (εφόσον έχουν καταβάλλει το ποσό των 30€) να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

Με τη διαδικασία του Live Streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ.

Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.

Εκτός από το βιντεοσκοπημένο υλικό θα αναρτηθούν σημειώσεις και οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν στους εισηγητές, κατά τη διάρκεια του Live Streaming, με τις απαντήσεις τους.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση