Απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ για την κίνηση – παρωδία της ΠΟΦΕΕ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καταγγέλλει την πρωτοβουλία της ΠΟΦΕΕ να ζητήσει από την Κυβέρνηση τη μετατροπή της από ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο και δεν εκπροσωπεί το σύνολο, άλλα ένα μικρό μέρος, των λογιστών – φοροτεχνικών, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Πρόκειται για κίνηση, που στερείται πλήρως σοβαρότητας και γίνεται για επικοινωνιακούς και συντεχνιακούς λόγους, εις βάρος και των άλλων ομοσπονδιών των λογιστών – φοροτεχνικών.

Το επάγγελμα του λογιστή − φοροτεχνικού αποτελεί «νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, αφού η άσκησή του, βάσει νόμου, τελεί υπό την προϋπόθεση της κατοχής καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων. Αρμόδιος φορέας για την οργάνωση, την εποπτεία και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο εν λόγω επάγγελμα είναι αποκλειστικά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Η ΠΟΦΕΕ θυμήθηκε σήμερα, εν έτει 2017, να επικαλεστεί λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, όταν, από το 1997, με τον Ν 2515/1997, με πρωτοβουλία του ΟΕΕ ρυθμίσθηκε το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού. Τότε ανατέθηκε αποκλειστικά στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας η οργάνωση αυτού του επαγγελματικού κλάδου, θέτοντας προϋποθέσεις στην κατοχή συγκεκριμένων προσόντων και επαγγελματικής επάρκειας και οριοθετώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όσους το ασκούν.

Ο έλεγχος της επαγγελματικής επάρκειας των λογιστών – φοροτεχνικών από το ΟΕΕ, τον Φορέα που εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος, διασφαλίζει επιτηδευματίες, κάθε είδους επιχειρήσεις και ιδιώτες, αλλά και το Κράτος από επιτήδειους, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και αυτοαποκαλούνται λογιστές, εξαπατώντας τους πολίτες για ίδιο όφελος.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο θεσμικός φορέας της Πολιτείας με τη μακροχρόνια δράση, πλούσια ιστορία και αποδεδειγμένη εμπειρία, διαχρονικά δεν λειτουργεί με συντεχνιακά συμφέροντα, όπως η συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά συνδράμει με τις θέσεις και προτάσεις του στην διαρκή αναβάθμιση του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού, στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Με το Ν. 2515/97 και με το, κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, εκδοθέν ΠΔ 340/1998, το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού ασκείται από κατόχους τίτλων οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου και απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών), χωρίς κανέναν αποκλεισμό και χωρίς να θίγονται επαγγελματικά δικαιώματα, με βάση τις γνώσεις, που παρέχει το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωση της ΠΟΦΕΕ αναφέρεται ότι από τα γραφεία των μελών της εξυπηρετείται η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας σε θέματα φορολογικών, ασφαλιστικών, εργατικών υποχρεώσεων.

Δοθείσας της ευκαιρίας αυτής, καλούμε την ΠΟΦΕΕ να ενημερώσει τον Φορέα μας, το σύνολο της κοινότητας των λογιστών, αλλά και τους πολίτες, για τον αριθμό των μελών της, την κατηγορία της επαγγελματικής τους ταυτότητας και το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Έτσι θα καταλάβουν άπαντες ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την κίνηση και τι συμφέροντα θέλουν να εξυπηρετήσουν, εις βάρος της νομιμότητας, της διαφάνειας και του ελέγχου.

Σχετικά με το άρθρο 17 του Ν 3842/2000, ενημερώνουμε όσους εθελοτυφλούν ότι το ΟΕΕ ήταν αυτό που στήριξε με τις ενέργειές του τη συνυπευθυνότητα του λογιστή – φοροτεχνικού για την ακρίβεια των δηλουμένων οικονομικών δεδομένων και την ανάληψη των ευθυνών, που του αναλογεί, στην εκπροσώπηση των πελατών τους στις Φορολογικές Αρχές.

Τέλος, σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή, να θυμίσουμε στην ΠΟΦΕΕ ότι, βάσει της υπ’ αριθμ. 60362 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1696/Β/2016), το ΟΕΕ είναι ο δημόσιος φορέας τον οποίο η Πολιτεία καθόρισε ως «Αρμόδια Αρχή», για την παροχή των εξ’ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών (άυλων ψηφιακών υπογραφών) στα μέλη του ΟΕΕ και τους λογιστές – φοροτεχνικούς.

Είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή, που στερείται πλήρως σοβαρότητας και κινείται στα όρια της γραφικότητας, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.