Ανακοίνωση των Οριστικών Αποτελεσμάτων των Εκλογών της 14ης Μαΐου 2017 για την Ανάδειξη των Μελών της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος της Δυτικής Κρήτης

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του Ν.1100/1980,
-του ΠΔ 225/1986,
-την Απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ στην Μ/2/14-2-2017 συνεδρίασή της για την επανάληψη των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης (ΤΔ) του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης την Κυριακή 14 Μαΐου 2016 λόγω της αδυναμίας συγκρότησης σε σώμα της ΤΔ,
-την από 19/5/2017 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών εκλογών της 14ης Μαΐου 2017,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι τα οριστικά αποτελέσματα καθώς και οι υποψήφιοι, οι οποίοι εκλέγονται στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης, έχουν ως εξής:

Πατήστε εδώ για τα αποτελέσματα.