Θέσεις ΟΕΕ επί σχεδίου νόμου για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι το βασικό αρνητικό σημείο, το οποίο επισημαίνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου, που αναφέρεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, και το οποίο το Επιμελητήριο θεωρεί ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση.

Το ελληνικό κράτος διακρίνεται, πράγματι, από μία εξαιρετικά αυστηρή νομοθεσία, αλλά και ταυτόχρονα από πολύ χαμηλό βαθμό εφαρμογής της. Τα Σχέδια Νόμου παραπέμπουν, πολύ συχνά, για τη ρύθμιση σημαντικών λεπτομερειών σε μελλοντικά Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους, μεταθέτοντας την ουσιαστική έναρξη ισχύος τους στο απώτερο μέλλον. Το ίδιο παρατηρείται και στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο το οποίο παραπέμπει στην έκδοση 23 Προεδρικών διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών επειδή ανακύπτουν θέματα συναρμοδιότητας.

Το 2014 με τον Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» επιχειρήθηκε η απλούστευση των διαδικασιών για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλην όμως λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των προβλεπομένων Προεδρικών διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή.

Και τότε όπως και τώρα εφιστούμε την προσοχή στην Κυβέρνηση για ταχείς διαδικασίες έκδοσης των προβλεπόμενων διοικητικών πράξεων με στόχο την άμεση εφαρμογή του Νόμου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που θα οδηγήσει στη προσέλκυση επενδύσεων.

Με το προτεινόμενο σύστημα προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας και δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία άμεσα να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του με την γνωστοποίηση της έναρξής της στη Διοίκηση και στις συναρμόδιες αρχές, χωρίς να έχει προηγηθεί ο έλεγχος της, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Το παλιό σύστημα στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις εκ των προτέρων διαδικασίες με την προσκόμιση σωρείας δικαιολογητικών, ενώ οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνταν στις επιχειρήσεις πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων ΟΠΣ – ΑΔΕ που προωθείται, θα είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας και θα συγκεντρώνει πληροφορίες για κάθε επιχείρηση. Επίσης προβλέπεται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ – ΑΔΕ, καθώς και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με άλλες υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα του ΓΕΜΗ, της ΓΓΔΕ και της ΓΓΠΣ.

Γνωρίζουμε, όμως, ότι σήμερα σημαντικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της ηλεκτρονικής σύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου. Εάν δεν προχωρήσουν άμεσα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ – ΑΔΕ δεν θα τύχουν άμεσης εφαρμογής και οι νέες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι με τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων πρέπει να μην απαιτείται πλέον η επανυποβολή των ίδιων στοιχείων όπως συμβαίνει σήμερα όπου επανυποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά σε συστήματα τα οποία θα έπρεπε να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Τέλος, τονίζουμε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί στην ακεραιότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και συγκεκριμένα στους ελέγχους οι οποίοι απαιτείται να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η οποιαδήποτε δυνατότητα διαφορετικών ερμηνειών από την πλευρά των ελεγκτών, όπως επίσης και στην επιλογή των φορέων, οι οποίοι και θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν τους ελέγχους.