Ανακοίνωση για την ευθύνη του λογιστή και για θέματα του Γ.Ε.Μ.Η

Μετά από την έντονη διαμαρτυρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν.4174/2013 που προέβλεπε ως άμεσους συνεργούς των εγκλημάτων φοροδιαφυγής τους προϊσταμένους (υπεύθυνους) του λογιστηρίου, η διάταξη όπως έχει ψηφισθεί στη Βουλή και δημοσιευθεί στο Ν.4337 (ΦΕΚ129/Α/17-10-2015) αντικαταστάθηκε ως εξής:

«Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνεργός».

Σε ότι αφορά στο Γ.Ε.ΜΗ. και συγκεκριμένα για τη διάταξη του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 79752/30.12.14 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), όπου προβλέπεται η ηλεκτρονική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τις ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ. και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το ΟΕΕ ζήτησε δεδομένου του μεγάλου όγκου εργασιών των λογιστών φοροτεχνικών, η οποία σημειωτέον είναι και πέραν των υποχρεώσεων τους, να προβλεφθεί η τροποποίηση της παραπάνω Κ.Υ.Α., ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά η ανάκτηση του σχετικού αποδεικτικού από το TAXISNET.

Επίσης ζήτησε να καταστεί σαφές στις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν μόνο τη δραστηριότητα του λογιστή φοροτεχνικού δεν υποχρεούνται εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.