OEE: Έτσι θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα

Τις θέσεις και απόψεις του σχετικά με το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο απέστειλε στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων και στο πλαίσιο της θεσμικής του παρέμβασης.

Στο κείμενο προτείνονται τα εξής :

Έμφαση σε όλες τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και επέκταση των κινήτρων – και, μάλιστα, ενιαία, για όλη τη χώρα – για τις επιχειρήσεις του γεωργικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα και στις δραστηριότητες τυποποίησης, προώθησης εξαγωγών, μεταφοράς, εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Ενίσχυση των υψηλών επιπέδου τουριστικών επενδύσεων συνολικά, τόσο για τις εγκαταστάσεις ειδικού τουρισμού όσο και για τις νέες κλίνες που δημιουργούν. Επανακαθορισμός των περιοχών εφαρμογής των κινήτρων και των αποκλειομένων περιοχών (κορεσμένες τουριστικά περιοχές).

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οριοθέτηση της επέκτασης των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και επενδύσεις, που δημιουργούν ουσιαστική υποδομή και υποστήριξη άλλων παραγωγικών τομέων (εμπορευματικοί σταθμοί, δίκτυα διανομής, μεταφορικά μέσα, logistics, υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας κλπ). Επιδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων, όταν συνάπτουν συνεργασία με παραγωγικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούν τα δίκτυα τους είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

Στήριξη των επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους από τις τράπεζες.

Ταχύτερη και χωρίς καθυστερήσεις ανάκτηση της ισοδύναμης επιχορήγησης (για παράδειγμα, με συνυπολογισμό εκπτώσεων και σε έμμεσους φόρους, π.χ. στο ΦΠΑ), για αποτελεσματικότερη φορολογική απαλλαγή.

Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό ανεργίας προτείνεται ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων με βάση το είδος του παραγωγικού συντελεστή που θα απασχοληθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο με διαφοροποίηση στο είδος της ενίσχυσης. Για τις επενδύσεις εντάσεως εργασίας προτείνεται να προβλεφθεί η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων για τα 3 πρώτα χρόνια του επενδυτικού σχεδίου και για τις επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου η επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού.

Επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε όλες τις κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και για το σύνολο των αποκτούμενων στοιχείων ενεργητικού. Στο κόστος να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης των αποκτούμενων στοιχείων.

Αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για ενημέρωση των επενδυτών, για παρακολούθηση των αιτημάτων και των επί μέρους διοικητικών καταστάσεων κάθε επενδυτικού σχεδίου, με χρήση ειδικού κωδικού.

Καταβολή της επιχορήγησης με μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (χρήση ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-banking).

Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των οδηγών εφαρμογής και ελέγχου, καθώς και των κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών.

Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο των αιτήσεων υπαγωγής με στελέχη που διαθέτουν ικανότητα, εξειδικευμένη εμπειρία, οργάνωση και έχουν αξιολογηθεί ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.

Προώθηση ενός πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των μελετητών του αναπτυξιακού νόμου στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, διαφανούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μελέτης είναι αντικείμενο του οικονομολόγου μελετητή, ο οποίος πρέπει να πιστοποιηθεί για την επάρκεια του από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ).

Επανεξέταση των κριτηρίων βαθμολόγησης και επανασχεδιασμός της μεθοδολογίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Αξιολόγηση και έλεγχος των επενδυτικών προτάσεων στο οικονομικό τμήμα τους αποκλειστικά από οικονομολόγους. Η κατάρτιση από το ΟΕΕ μητρώων οικονομολόγων αξιολογητών και ελεγκτών πιστοποιώντας την γνώση τους με την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους θα συμβάλει στην διαφάνεια διαχείρισης των επενδυτικών ενισχύσεων, στον αξιόπιστο έλεγχο, στην οικονομική αποτελεσματικότητα.

Στο πρότυπο της οικονομοτεχνικής μελέτης πρέπει να γίνει σαφής διάκριση του οικονομικού και τεχνικού μέρους της. Το Οικονομικό Επιμελητήριο θα επιδιώξει σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ειδικών μητρώων μελετητών, ελεγκτών και αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της πολιτείας, με τις θέσεις και προτάσεις του για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μας, θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή του στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου, η οποία θα επεξεργασθεί και θα εκπονήσει το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.