Εγχώριοι Φορείς

ΑΑΔΕ www.aade.gr
Ελληνική Ένωση Τραπεζών www.hba.gr
Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) www.gamingcommission.gov.gr
ΙΟΒΕ www.iobe.gr
ΚΕΠΕ www.kepe.gr
ΟΚΕ www.oke.gr
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας www.hfsf.gr
Οργανισμός Οικονομικής

Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

www.oecd.org
Alpha Bank www.alpha.gr
Eurobank www.eurobank.gr
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος www.nbg.gr
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα www.pancretabank.gr
Τράπεζα Αττικής www.atticabank.gr
Τράπεζα Πειραιώς www.piraeusbank.gr
Τράπεζα της Ελλάδος www.bankofgreece.gr

 

Ξένες Τράπεζες

Black Sea Trade & Development Bank https://www.bstdb.org/
European Bank for Reconstruction & Development https://www.ebrd.com/home
European Investment Bank http://www.eib.org/en/index.htm
Παγκόσμια Τράπεζα https://www.worldbank.org/

 

Ελληνικά Πανεπιστήμια με Τμήματα Οικονομικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.auth.gr
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης www.duth.gr
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ) www.uoa.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) www.aueb.gr
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας www.uom.gr
Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.aegean.gr
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας www.uth.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων www.uoi.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης www.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κύπρου www.ucy.ac.cy
Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr
Πανεπιστήμιο Πειραιώς www.unipi.gr
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου www.uop.gr
Πάντειο Πανεπιστήμιο www.panteion.gr