Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης και υποβολή της ΥΔ του Ν4093/2012 (Παρ. Η)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού:

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές εκπαίδευση σε φορολογικά θέματα, με σκοπό να καταστούν ικανοί για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι συμμετέχοντες Λογιστές Φοροτεχνικοί θα καταρτίζονται σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος τους και παράλληλα ενημερώνονται για τις νέες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, των οποίων η πολυπλοκότητα δημιουργεί δυσκολίες στην εφαρμογή τους.

Δικαιούχοι της εκπαίδευσης είναι οι Λογιστές Φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α και Β τάξης, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ και έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012. Όσοι λογιστές φοροτεχνικοί είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι. Σημειώνεται ότι για τους ενεργούς λογιστές φοροτεχνικούς είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της εκπαίδευσης, ενώ δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και στους μη ενεργούς, οι οποίοι επιθυμούν τη συνεχή επιμόρφωση τους για την βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών τους.

Αν ο λογιστής – φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών – φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε που θα διασυνδεθεί με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών – Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ 6889/ΔΙΟΕ-84 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 424/Β/25-2-2013), για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για όλες τις τάξεις, χωρίς διαφοροποίηση.

Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4271/2014 (ΦΕΚ 144/Α/28-6-2014) έχει καθορισθεί ποσό πενήντα (50) ευρώ για το δικαίωμα παρακολούθησης της αναγκαίας εκπαίδευσης.

Η πληρωμή των €50 και €15 γίνεται μέσω ΔΙΑΣ (με την εκτύπωση των ταυτοτήτων πληρωμής) εφόσον όμως έχετε τακτοποιήσει τις ταμειακές σας υποχρεώσεις:
• για τα μέλη να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέχρι και το προηγούμενο έτος και τις ανανεώσεις της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού μέχρι και το έτος 2012,
• για τα μη μέλη να έχουν εξοφλήσει τις ανανεώσεις της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού μέχρι και το έτος 2012.

Οδηγίες για την αίτηση της Αναγκαίας Εκπαίδευσης και την υποβολή της ΥΔ θα βρείτε εδώ.