A) Ως μέλη του ΟΕΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1100/80, όπως ισχύει) εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Η οικονομική κατεύθυνση αποδεικνύεται από τη πλειοψηφία των οικονομικών μαθημάτων κορμού του προγράμματος σπουδών του κάθε τμήματος.

Λόγω των συχνών  αλλαγών  στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων, η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ζήτησε από τα πανεπιστημιακά τμήματα τα ισχύοντα Προγράμματα σπουδών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η οικονομική κατεύθυνση.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

Δ) Δικαιούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής Μέλους

1. Αίτηση Εγγραφής (για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ)

Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ.

2. Τίτλοι Σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών αφορούν το βασικό οικονομικό πτυχίο του υποψήφιου, αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. Το πτυχίο αυτό, εάν δεν χορηγήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την σχετική ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος δηλώνει εκτός του βασικού οικονομικού πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους, αυτοί πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφο.

Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμιναριακή εκπαίδευση κλπ.) πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφα, εφόσον δηλώνονται στην αίτηση.

3. Φωτογραφία πρόσφατη (για τις προδιαγραφές πατήστε εδώ) σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση oeephoto@oe-e.gr ή μέσω καταχώρησης αιτήματος στο esupport.oe-e.gr .

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από το φορέα μας.

5. Δικαίωμα Εγγραφής και συνδρομή τρέχοντος έτους.

6. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας μαθημάτων.

Τα υποψήφια μέλη του Ο.Ε.Ε. καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους το ποσό του €1,50 εφάπαξ, ως δικαίωμα εγγραφής καθώς επίσης και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Εφόσον είστε κάτοικος Αττικής ή Κυκλάδων, αποστέλλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aithseismelos@oe-e.gr . Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 214 1823. 

Σε άλλη περίπτωση απευθύνεστε στο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ στο οποίο ανήκετε (για τα Π.Τ. πατήστε εδώ).

Συνδρομές

Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή.

Οι συνδρομές καταβάλλονται σε όλα τα καταστήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα, 2ος όροφος, και στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα).

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με γραμμάτιο είσπραξης για Ν.Π.Δ.Δ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό, είναι 546004-26/040 (IBAN: GR2801100400000004054600426). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν στο γραμμάτιο είσπραξης το ονοματεπώνυμο τους και τον Αριθμό Μητρώου Μέλους του Ο.Ε.Ε. ή τον Α.Φ.Μ. τους.
  • Με ταχυδρομική επιταγή στην διεύθυνση του Ο.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 12-14, 10063, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στην ταχυδρομική επιταγή το ονοματεπώνυμο τους και τον Αριθμό Μητρώου Μέλους του Ο.Ε.Ε. Η απόδειξη είσπραξης του ποσού της συνδρομής αποστέλλεται στα μέλη αμέσως μετά την παραλαβή της ταχυδρομικής επιταγής.
  • Με παρακράτηση από το μισθό του μέλους. Η περίπτωση αυτή αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμών του Δημοσίου, Τραπεζών κλπ, εφόσον ο φορέας στον οποίο εργάζονται εμφανίζεται στον κατάλογο, που διαθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο. Για να γίνει αποδεκτή η αυτόματη πληρωμή των συνδρομών με παρακράτηση πρέπει το μέλος, κατά ή μετά την εγγραφή του, να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση. Η παρακράτηση γίνεται ανά εξάμηνο. Η παρακράτηση των συνδρομών από το μισθό του μέλους ξεκινά την 1 Ιανουαρίου του επομένου, από εκείνο της υποβολής της αίτησης παρακράτησης έτους, και εφόσον αυτή υπεβλήθη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η παρακράτηση ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη, που υποβάλουν αίτηση παρακράτησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Οι ετήσιες συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. είναι οι εξής:

  • Τακτική Ετήσια Συνδρομή για τα 5 πρώτα έτη* από την κτήση του πτυχίου: €7,50 (ή €3,75/εξάμηνο).
  • Τακτική Ετήσια Συνδρομή για μετά το πέρας των 5 ετών από την κτήση του πτυχίου: €15,00 (ή €7,50/ εξάμηνο).

* Στον υπολογισμό των 5 ετών συμπεριλαμβάνεται και το έτος κτήσης του πτυχίου.

Κατά την εγγραφή τους τα υποψήφια μέλη καταβάλλουν το ποσό του €1,50 εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής.