Οικονομολόγος του Δημόσιου Τομέα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών από πτυχιούχους οικονομικών σχολών με παρέμβαση του προς την Πολιτεία το έτος 2003, πέτυχε να προβλεφθεί κλάδος αμιγώς λογιστικός ή οικονομικός με προσόντα διορισμού πτυχία ή διπλώματα οικονομικών μόνο σπουδών. Ο κλάδος ΠΕ Οικονομικού παρά το ότι είχε προβλεφθεί με το ΠΔ 347/2003 (τροποποίηση του άρθρου 4), δεν έχει ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των νέων οργανισμών στα Υπουργεία.

Ήδη στις Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης διαπιστώνουμε ότι στις θέσεις που έχουν βασικό αντικείμενο εργασίας στον οικονομικό τομέα, προβλέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένων όλων των Κλάδων της ΠΕ κατηγορίας.

Ο οικονομολόγος στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στα Οικονομικά Υπουργεία, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία μπορεί ως επιστήμονας να συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των οικονομικών θεμάτων, στην κατάλληλη αποτύπωση των εσόδων και των δαπανών, στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, στη διαφανή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

Το ΟΕΕ έχει προτείνει την τροποποίηση των Οργανισμών στην κατεύθυνση της διάκρισης των θέσεων από ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, σε ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού, ώστε για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης σε εργασίες με οικονομικό αντικείμενο να αποδίδονται σε σχετικούς επιστήμονες. Αυτό θα επιτρέψει την προώθηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας καθότι στην διεκδίκηση θέσεων ευθύνης οικονομικού αντικειμένου εργασίας θα συμμετέχουν αποκλειστικά μόνο πτυχιούχοι οικονομικών σχολών .