Οικονομολόγος μελετητής του ΠΔ 138/2009 (όπως ισχύει σήμερα)

Ο Οικονομολόγος Μελετητής εκπονεί μελέτες για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος, όταν οι μελέτες αυτές δεν εκπονούνται απ` ευθείας υπό του προσωπικού αυτών σε κατηγορίες μελετών με οικονομικό αντικείμενο και συγκεκριμένα των κατηγοριών 3 (οικονομικές μελέτες) και 5 (μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μελετητή είναι η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η χορήγηση πτυχίου μελετητή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικές πληροφορίες και έντυπα εγγραφής στο www.ypex-mele.gr

Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, οι Οικονομολόγοι, οι Γεωτεχνικοί και οι Κοινωνιολόγοι.

Για να δείτε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα πατήστε εδώ.