Ν 2515/1997: Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού - Φορολογικές κλπ.
διατάξεις (180495)

ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας
ασκήσεως (260111)

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών