Λογιστής- Φοροτεχνικός

Με το άρθρο 1 του Ν.2515/1997 και του ΠΔ 340/1998, όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζονται τα του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτά σήμερα η τήρηση της φορολογικής λογιστικής στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της φορολογικής νομοθεσίας. Σε κάθε αναπτυγμένη χώρα η πρώτη βαθμίδα που εγγυάται και υπηρετεί την τήρηση των δημοσιονομικών αρχών και της εθνικής φορολογικής πολιτικής ανατίθεται στον “Λογιστή”, ο οποίος εφόσον ανταποκρίνεται στην αποστολή του γίνεται βασικός συντελεστής στην εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Το κράτος θεωρεί τον λογιστή φοροτεχνικό συνεργάτη του, αναγνωρίζει ότι χωρίς την δήλωσή του για την ορθότητα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, τα οικονομικά αποτελέσματα δεν θα είναι πραγματικά. Το ποιοτικό επίπεδο της παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών έχει επιπτώσεις τόσο στους αποδέκτες τους δηλαδή επιτηδευματίες, κάθε είδους επιχειρήσεις και ιδιώτες όσο και στο Κράτος.

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία καθορίζεται ως ακολούθως:

  • Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία (μέχρι €1.500.000).
  • Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Β’ τάξης ειδικής κατηγορίας διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία και διπλογραφικά μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία (μέχρι €1.500.000).
  • Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Η κατάταξη σε τάξη για την έκδοση της αντίστοιχης επαγγελματικής ταυτότητας  γίνεται με κριτήριο το επίπεδο της εκπαίδευσης και την εργασιακή εμπειρία.

  • Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α` 78) που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης.
  • Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

Για να μπορέσει κάποιος να παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, πρέπει να είναι κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού .

Το μητρώο Λογιστών – Φοροτεχνικών κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998, καθώς και το μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί, διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο λογιστής φοροτεχνικός χαρακτηρίζεται ως πιστοποιημένος εφόσον έχει παρακολουθήσει την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχει το ΟΕΕ και έχει υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ.

Τα μέλη των παραπάνω μητρώων είναι αυτά και μόνο αυτά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, που έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες.