Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών για εταιρίες

Σύμφωνα με το άρθρο 10, του Π.Δ. 340/98, όπως ισχύει σήμερα «κάθε πρόσωπο μπορεί αν συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση μα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή-φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του φογιστή-φοροτεχνικού.»

ΝΕΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε. (σύσταση το τελευταίο τρίμηνο)

1. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (επιλέξτε εδώ),

2. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού,

3. Βεβαίωση επιμελητηρίου (υπηρεσία μιας στάσης),

4. Πρακτικό των εταίρων για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες,

5. Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

ΝΕΕΣ Ε.Π.Ε., ΜΟΝ/ΠΕΣ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. (σύσταση το τελευταίο τρίμηνο)

1. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (για Ε.Π.Ε. επιλέξτε εδώ, για Ι.Κ.Ε. επιλέξτε εδώ, για Α.Ε. επιλέξτε εδώ),

2. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού,

3. Βεβαίωση επιμελητηρίου (υπηρεσία μιας στάσης),

4. Πρακτικό ή απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες,

5. Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση,

6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών (μόνο για τις Ι.Κ.Ε.).

ΠΑΛΙΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., ΜΟΝ/ΠΕΣ Ε.Π.Ε.

1.Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (για Ο.Ε. & Ε.Ε. επιλέξτε εδώ, για Ε.Π.Ε. επιλέξτε εδώ, για Ι.Κ.Ε. επιλέξτε εδώ),

2. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού. Σε περίπτωση μεταβολών επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού και βεβαίωση μεταβολών από την Δ.Ο.Υ.,

3. ΦΕΚ σύστασης (για τις Ε.Π.Ε.),

4. Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από Α.Α.Δ.Ε. ή έναρξη στη Δ.Ο.Υ. με τους ΚΑΔ,

5. Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.,

6. Πρακτικό των εταίρων ή του Δ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες,

7. Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών (μόνο για τις Ι.Κ.Ε.).

ΠΑΛΙΕΣ Α.Ε.

1.Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (επιλέξτε εδώ),

2. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού. Σε περίπτωση μεταβολών επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού και βεβαίωση μεταβολών από την Δ.Ο.Υ.,

3. ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης,

4.  Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. ή Πιστοποιητικό Περιφέρειας,

5. Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από Α.Α.Δ.Ε. ή έναρξη στη Δ.Ο.Υ. με τους ΚΑΔ,

6. Απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες,

7. Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης, χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.


Έντυπα Έναρξης Λειτουργίας

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας παροχής λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Πρότυπα Καταστατικά ανά εταιρικό τύπο

Στο πλαίσιο του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) που αναφέρεται στην απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης με την υπ΄αριθμ. 31637/2017 (Τεύχος Β 928/20.03.2017) Απόφασή του δημοσίευσε τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών. Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω:

Πρότυπο καταστατικό Ι.Κ.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Ε.Π.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Ε.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Α.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Ο.Ε. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Τροποποίηση Αδειών για Εταιρείες

  • Για αλλαγή διεύθυνσης: Μεταβολή από Δ.Ο.Υ. ή Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από Α.Α.Δ.Ε..
  • Για αλλαγή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής:

1. Δήλωση Τροποποίησης Λειτουργίας (δείτε παρακάτω),

2. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού,

3. Μεταβολή από Δ.Ο.Υ. ή Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από Α.Α.Δ.Ε.,

4. Πρακτικό των εταίρων, του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για το ποιος θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες (αν έχει αλλάξει),

5. Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να υποβληθεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να υποβληθεί η σχετική σύμβαση (αν έχει αλλάξει).

6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών (μόνο για τις Ι.Κ.Ε.).

Δηλώσεις Τροποποίησης Λειτουργίας

Δήλωση τροποποίησης λειτουργίας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (επιλέξτε εδώ).

Δήλωση τροποποίησης λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (επιλέξτε εδώ).

Δήλωση τροποποίησης λειτουργίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (επιλέξτε εδώ).

Δήλωση τροποποίησης λειτουργίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας παροχής λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών (επιλέξτε εδώ).

Επικοινωνία

Εφόσον η έδρα της εταιρείας είναι στην Αττική ή στις Κυκλάδες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 213 2141820 και να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά σας στη διεύθυνση: etaireies@oe-e.gr . Σε άλλη περίπτωση απευθύνεστε στο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ στο οποίο ανήκετε (για τα Π.Τ. επιλέξτε εδώ).