Η  νομοθετική κατοχύρωση  του οικονομολογικού επαγγέλματος αποσκοπεί στην διασφάλιση του  γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας (καταπολέμηση φοροδιαφυγής, αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων κλπ.) στο συγκεκριμένο πεδίο της αξιόπιστης και επιστημονικά θεμελιωμένης παροχής οικονομικών, λογιστικών και οργανωτικών συμβουλών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στην εποχή των χρηματοοικονομικών αναλύσεων, του σχεδιασμού κόστους –ωφέλειας και κόστους – αποτελεσματικότητας των οικονομικών αποφάσεων, του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της ανάγκης παροχής αξιόπιστων πληροφοριών σε μετόχους, στο Χρηματιστήριο, στις Τράπεζες και στις δημόσιες υπηρεσίες καθορίζονται τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην έννοια του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως έχουν προβλεφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.

Στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του» περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι:

  1. Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
  2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.
  3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.
  4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων.
  5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.
  6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
  7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
  8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου αποσκοπεί:

α) στην αναγνώριση επαγγελματικού τίτλου,

β) στον καθορισμό όρων πρόσβασης –εισόδου στο επάγγελμα για αποφοίτους, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό  τομέα,

γ) στην ρύθμιση των όρων άσκησης του επαγγέλματος,

δ) στην κατοχύρωση της διαφάνειας κατά την άσκηση του επαγγέλματος.