Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Από 1.1.2016, σύμφωνα με  την  παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ρυθμίζεται ως νέο επάγγελμα ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, ο οποίος θα ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή. Το επάγγελμα αυτό θα έχουν δικαίωμα να ασκούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό επαγγελματικό μητρώο. Με το υπ’ αρ  133/ 2016 προεδρικό διάταγμα (πατήστε εδώ για να το διαβάσετε) που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέχρι σήμερα έχει προκηρύξει δύο διαγωνισμούς των υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας (2017 και 2018) με  γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις .

Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.