ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Οι παραπάνω δικαιούχοι λογιστές φοροτεχνικοί που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση αναβάθμισης
(Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Αιτήσεις/Εκπαιδεύσεις -> Αναβάθμιση -> Αίτηση
Αναβάθμισης).

Τα στοιχεία σχετικά με την προϋπηρεσία τους ελέγχονται:

  • των ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της διασύνδεσης με το ΤΑΧΙSΝΕΤ, διαπιστώνεται όλη η δραστηριότητα τους (έναρξη, διακοπή, μεταβολή).
  • των μισθωτών με την ανάρτηση του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης κατά την υποβολή της αίτησης σε ειδικά πεδία. Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση του ατομικού λογαριασμού όταν δηλώνεται η επαγγελματική κατηγορία του μισθωτού.
  • των εταίρων με την ανάρτηση του καταστατικού της εταιρίας.
  • σε περίπτωση που η προϋπηρεσία σας συμπληρώνεται με διπλή επαγγελματική κατηγορία, πρέπει να υποβάλλετε δύο αιτήσεις με την αντίστοιχη ιδιότητα (π.χ. ως ελεύθερος επαγγελματίας και μισθωτός).

Σε άλλο πεδίο θα αναρτώνται συμπληρωματικά έγγραφα, όπως μεταπτυχιακός τίτλος (αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων) και βεβαίωση, η οποία θα αποδεικνύει την προϋπηρεσία τους ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί.

Σήμερα με την θεσμοθέτηση των δύο τάξεων λογιστή φοροτεχνικού Α και Β και λόγω του μεγάλου αριθμού των λογιστών φοροτεχνικών υιοθετήσαμε την εξ  αποστάσεως εκπαίδευση. Η αξιολόγηση αποβλέπει στην διαπίστωση της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας των λογιστών, η οποία κρίνεται αναγκαία για την απόκτηση της Α’ τάξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή σεμιναρίων, οι υποψήφιοι λογιστές φοροτεχνικοί για την απόκτηση της Α τάξης λαμβάνουν email ενημερωτικό σχετικά με την πορεία της αίτησής τους.

Εάν η αίτησή σας έχει εγκριθεί, καταβάλετε το ποσό των 35€ στις συνεργαζόμενες τράπεζες που αναφέρονται στο λογαριασμό σας, με τους τρόπους πληρωμής που είναι αναρτημένοι. Την ταυτότητα πληρωμής θα τη βρείτε μετά την έγκριση της αίτησης στο πεδίο Αιτήσεις/ Εκπαιδεύσεις – Αναβάθμιση – Εκπαιδευτικό υλικό / Περιβάλλον αξιολόγησης Σεμιναρίων Αναβάθμισης.

Εν συνεχεία στο ίδιο πεδίο εμφανίζεται το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο θα αξιολογηθεί με τεστ δεξιοτήτων στις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (εσωτερικού και εξωτερικού) 25

Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση 5

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 20

Διαδικασίες Τέλους Χρήσης 10

Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα 15

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 10

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΛΦ 10

Ο αξιολογούμενος λογιστής φοροτεχνικός εισέρχεται με τους κωδικούς πρόσβασης του σε μία από τις 8 ενότητες. Η διαδικασία αξιολόγησης στην ενότητα ξεκινά με την εμφάνιση της πρώτης ερώτησης. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών εκ των οποίων μία και μόνο είναι η σωστή. Οι αξιολογούμενοι οφείλουν να επιλέξουν μία από τις εναλλακτικές απαντήσεις και το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης αναγνωρίζει αυτόματα εάν η επιλογή τους είναι σωστή ή λάθος. Η χρονική διάρκεια για την απάντηση των ερωτήσεων κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει ορισθεί σε τρεις (3) ώρες από την έναρξη της. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εξέτασης, υπάρξει πρόβλημα (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, διασύνδεσης κλπ) πρέπει να σταλεί άμεσα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@oe-e.gr.

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων μίας εκπαιδευτικής ενότητας οι αξιολογούμενοι θα μπορούν να δουν το αποτέλεσμα των απαντήσεών τους σε αυτή την ενότητα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα πρέπει οι υποψήφιοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις και των οκτώ (8) εκπαιδευτικών ενοτήτων (ανεξάρτητα εάν κατά την αξιολόγηση σε λιγότερες εκπαιδευτικές ενότητες έχουν βαθμολογηθεί συνολικά πάνω από 50).Το σύστημα αναγνωρίζει ως επιτυχόντες μόνο αυτούς που έχουν απαντήσει σωστά σε 50 τουλάχιστο από τις 100 του συνόλου των ερωτήσεων όλων εκπαιδευτικών ενοτήτων. Σημειώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση του τεστ αναβάθμισης δεν εμφανίζεται η τελική βαθμολογία και θα ενημερωθείτε με email για την αξιολόγησή σας.

Για το χρονικό διάστημα που έχετε στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε το τεστ αξιολόγησης είναι έξι μήνες από την έγκριση της συμμετοχής σας (ημερομηνία αποστολής του e-mail ενημέρωσής σας). Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του τεστ αναβάθμισης στο παραπάνω χρονικό διάστημα υποχρεούστε στην υποβολή νέας αίτησης αναβάθμισης.